Оферта

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Фізичної особи-підприємця
Коваленко Г. Ю. № 01/23 від 01 листопада 2023 року

 

ДОГОВІР

Публічної оферти про надання послуг

       Цей Договір публічної оферти про надання послуг встановлює умови та порядок підбору доглядальниці на інтернет-платформі, що знаходиться за адресою: https://dobroyou.com/ua (надалі – «Платформа»), та є публічною офертою «Добро людям. Ми поруч» в особі Фізичної особи-підприємця Коваленко Геннадія Юрійовича, (надалі – «Виконавець», реєстраційний номер платника податків – 3013320532) для невизначеного кола осіб у розумінні ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір про надання послуг (надалі – «Договір») на нижчевикладених умовах:

1. Загальні положення

1.1. Відносини між Клієнтами та Виконавцем базуються на основі Договору Публічної оферти.
1.2. Договір Публічної оферти є публічним Договором, що регулюється ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.
1.3. Умови Публічного Договору є однаковими для всіх.
1.4. Придбавши Послуги Виконавця, Ви акцептуєте умови цього Договору та підтверджуєте, що ознайомлені з ним та погоджуєтесь з його умовами.
1.5. У Договорі вживаються терміни в такому значенні:
a. Платформа – офіційна інтернет-платформа Виконавця, що знаходиться в мережі інтернет за адресою: https://dobroyou.com/ua, на якій Виконавець розміщує інформацію про свої Послуги та спосіб їх отримання. Обравши конкретну пропозицію на Платформі, Клієнт встановлює із Доглядальницею власні домовленості, що не пов’язаний із цим Договором та за бажанням укладає додаткові договори/угоди.
b. Клієнт – будь-яка фізична особа, що замовляє Послуги Виконавця, оплачує за Послуги на банківський Рахунок Виконавця, таким чином висловивши намір акцептувати цей Договір.
c.  Послуги – консультація, підбір, заміна доглядальниці, що надаються Виконавцем на користь Клієнтів. Послуги, що надаються Виконавцем за цим Договором, публікуються на Платформі, яка знаходиться за адресою: https://dobroyou.com/ua,  що вказуються на Платформі у вигляді окремих пропозицій та публікацій.
d.  Доглядальниця – кваліфікований фахівець із догляду за особами похилого віку, особами із захворюваннями, особами з інвалідністю, який не є працівником або підрядником Платформи.
e.  Підопічний – особа, яка потребує догляду та спостереження, в інтересах якої Клієнт та Виконавець укладає цей Договір.
f.  Акцептування Договору – під акцептом цього Договору розуміється оплата за надані Послуги Виконавцю згідно з домовленістю чи публікацією, розміщеними на Платформі Виконавця.

2. Предмет Договору

2.1. Цей Договір є Публічним Договором, який вважається укладеним між Виконавцем з однієї сторони та Клієнтом Платформи з іншої з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень цього Договору та Додатків до нього.
2.2. За цим Договором Виконавець зобов'язується надати Клієнту обрані Клієнтом Послуги, передбачені у п. п. C. пункту 1.5. цього Договору, а Клієнт зобов'язується прийняти Послуги й оплатити за них в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.
2.3. Цей Договір може бути укладений в інтересах третьої особи – Підопічного.
2.4. Надання Послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін.

3. Порядок оформлення послуг та отримання винагороди Виконавцем

3.1. Клієнт звертається до Виконавця будь-яким зручним способом зв’язку, що опублікований на Платформі та приймає умови у відповідному опублікованому оголошенні чи публікації на Платформі або пропозиції Виконавця, а також в цьому Договорі.
3.2. Виконавець узгоджує з Клієнтом вимоги до Доглядальниці.
3.2.1. Виконавець підбирає Доглядальницю згідно з умов узгоджених  з Клієнтом.
3.3. Клієнт проводить зустріч із Доглядальницею, на якій приймає рішення чи продовжувати співпрацю із вибраною Доглядальницею.
3.4. Виконавець надсилає Клієнту будь-яким зручним способом зв’язку окрему комерційну пропозицію / Заяву-приєднання, щодо строку, порядку та ціни надання Послуги відповідно до індивідуальної ситуації Клієнта.
3.5. Спосіб надання Виконавцем Послуг Клієнту – усно. Послуги, надаються дистанційно з використанням програмно-апаратних засобів телефонного та відео зв’язку та/або через мережу Інтернет, в тому числі з використанням додатків-месенджерів (Telegram, WhatsApp, Viber, Skype, Zoom і подібні) та/або соціальних мереж.
3.6. Для надання Послуги Клієнт зазначає такі особисті дані: ПІБ, контактний номер. Також Клієнт зазначає дані Підопічного: ПІБ, адреса надання Послуг, дані про стан здоров’я, фізіологічні дані (вік, вага, стан і т.д.).
3.7. Виконавець виконує заміну Доглядальниці безкоштовно у разі, якщо обрана Доглядальниця з будь-якої причини не влаштовує Клієнта.
3.8. Виконавець отримує винагороду шляхом оплати за допомогою сторонніх платіжних систем (еквайринг від MONOBANK, LIQPAY, FONDY,WAYFORPAY) або оплати на рахунок:

ПриватБанк

  • ​Отримувач: ФОП Коваленко Геннадій Юрійович
  • Код отримувача: 3013320532
  • IBAN рахунок: UA963052990000026008006312322
  • Банк:  АТ КБ "ПриватБанк»

МФО – 305299
Код ЄДРПОУ – 14360570
Призначення платежу: «ПІБ, за послуги відповідно до договору публічної оферти».

Монобанк

  • Отримувач: ФОП Коваленко Геннадій Юрійович
  • Код отримувача: 3013320532
  • IBAN рахунок: UA093220010000026001330169369
  • Банк:  АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

МФО – 322001
Код ЄДРПОУ – 21133352
Призначення платежу: «ПІБ, за послуги відповідно до договору публічної оферти».

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Виконавець зобов’язується:
a)   надати Клієнту Послуги, передбачені цим Договором;
b)   забезпечити можливість оплати Послуг на банківський рахунок, платіжну систему;
c)   здійснити заміну Доглядальниці відповідно до пункту 3.7 цього Договору;
d)   забезпечити Клієнта платформи повною інформацію про Послуги, що надаються, їх зміст, строки, а також надати дані про Виконавця для пред’явлення скарг або вимог;
e)   не розголошувати конфіденційну інформацію про Клієнта чи Підопічного;
f)ознайомити із умовами цього Договору та отримати дозвіл на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку).
4.2. Виконавець має право:
a)   вносити зміни до Договору в односторонньому порядку;
b)   вносити зміни щодо інформації та переліку Послуг на власний розсуд в односторонньому порядку;
c)   залучати третіх осіб для виконання умов цього Договору;
d)   розірвати Договір в односторонньому порядку, у випадку передбачених Розділом 5.
4.3. Клієнт зобов’язується:
a)   дотримуватись всіх умов та вимог цього Договору;
b)   ознайомитись з інформацією про Послуги Виконавця;
c)   прийняти Послуги Виконавця;
d)   оплатити Послуги Виконавця;
4.4. Клієнт має право:
a)   вимагати  від Виконавця виконання умов та положень цього Договору;
b)   замовляти Послуги у Виконавця;
c)   отримати повну інформацію щодо Послуги Виконавця, їх ціну, строки виконання та будь-яку іншу інформацію, що стосується предмету Договору.

5. Відмова від Послуг. Порядок повернення коштів

5.1. У разі відмови Клієнта від надання Послуг, за власною ініціативою за будь-якої причини, оплата за надання Послуги Виконавцеві не повертається.
5.2. У випадку невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов’язань за умовами цього Договору, Сторони несуть відповідальність передбачену законодавством України та цим Договором.
5.3. Виконавець не несе відповідальність за заподіяну Клієнту шкоду внаслідок неналежного виконання Доглядальниці своїх обов’язків, оскільки Підопічний та Доглядальниця встановлюють між собою окремі ділові та/або договірні зв’язки, які не залежать від дій рішень чи бездіяльності Виконавця.
5.4. Виконавець не несе відповідальності за погіршення стану або смерть Підопічного, які пов'язані з прогресуванням патологічного процесу, діями Клієнта або Підопічного або інших осіб, які перебувають з дозволу Клієнта разом із Підопічним.
5.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України.
5.6. Клієнт та Виконавець погоджуються вирішувати спірні ситуації шляхом переговорів та досягненням консенсусу.
5.7. У випадку неможливості досягнути консенсусу протягом 30 календарних днів Клієнт має право звернутися із скаргою до будь-якого державного органу, до компетенції якого входить розгляд таких скарг.
5.8. У випадку неможливості вирішення спору згідно п. п. 5.4, 5.5 Клієнт має право звернутись виключно до суду за місцем знаходження Виконавця.

6. Строк дії Договору та порядок його розірвання

6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту Клієнтом та діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань по Договору.
6.2. Цей Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії в односторонньому порядку у випадках, передбачених умовами Договору.

7. Форс – мажорні обставини

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, карантину, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.
7.2. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

8. Інші умови

8.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета, і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та домовленості будь-якого характеру між Сторонами щодо його предмета.
8.2. Договір в будь-який час може бути змінений і/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього і/або подальшого повідомлення Клієнта. Зміни в Договір будуть публікуватися із зазначенням дати останнього оновлення. Клієнт вважається повідомленим про внесені до Договору зміни і/або доповнення з моменту опублікування цих змін на Платформі.
8.3. Недійсність, незаконність або непридатність для звернення до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсності, або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших положень цього Договору.
8.4. Якщо в цьому Договорі не обумовлюється інше, всі повідомлення повинні направлятися на адреси, що зазначені у цьому Договорі чи Платформі.
8.5. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або Договору в цілому. В такому випадку Сторони  повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення, щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.
8.6. З метою просування та покращення якості Платформи  Виконавець залишає за собою право надсилати на електронну скриньку Клієнта рекламні чи інших інформаційні листів, що пов’язані із Послугами на Платформі.